Zákon o střetu zájmů

Autor: Ing. Josef Bušák <busak@borovnice.cz>, Téma: Poskytování informací, Vydáno dne: 02. 07. 2008

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.


Základní dokumenty
 
Podávání oznámení
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ( dále jen "zákon") ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o
Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.
Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb. Informace o registru oznámení.
Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je pro veřejné funkcionáře Obce Borovnice starosta obce. Veřejnými funkcionáři obce Borovnice jsou:
 
Registr je veden v písemné a elektronické podobě.
 
Nahlížení do registru
Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něho výpisy a opisy. Evidenční orgán neposkytuje žadatelům o nahlížení fotokopie oznámení veřejných funkcionářů fotokopie oznámení veřejných funkcionářů. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Nahlížet je možné do písemného nebo elektronického registru.
Registr je umístěn v budově Obecního úřadu Borovnice, čp. 39. Písemná žádost o nahlédnutí do registru musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele.
Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Borovnice, čp. 39
O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu a data a času poskytnutí informace.
 
Nahlížení do registru v písemné podobě
Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Borovnice, čp. 39.
Nahlížení do registru v elektronické podobě
Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.
Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení občanského průkazu) na Obecním úřadu Borovnice, čp. 39. Údaje pro vstup do elektronického registru můžou být žadateli na základě jeho žádosti zaslány též na jeho e-mailovou adresu.
Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF.
 
Poučení
Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno. Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost. Při porušení výše uvedených nařízení dochází k naplnění skutkové podstaty přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 100.000,- Kč.

Prohlášení si můžete stáhnout zde. Podmínkou pro stažení je přihlášení na webových stránkách s registrátorem zadaným přístupem. Formulář žádosti o přístup si můžete stáhnout zde