Poskytování informací, příjem podání

Autor: Martin Kühnel <m.kuhnel@seznam.cz>, Téma: Poskytování informací, Vydáno dne: 15. 09. 2013

Poskytování informací, příjem podání

 *Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím se podávají

1. Osobně: na Obecním úřadě:

pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00

středa 8:00-12:00 13:00-17:00

2. Telefonicky: pevná linka - 499 691 281

3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@borovnice.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obec Borovnice, Borovnice 39, 544 77 Borovnice

*Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

*Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě:

pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00

středa 8:00-12:00 13:00-17:00

Telefonické podání: pevná linka - 499 691 281

Poštou na adresu Obecní úřad Borovnice, Borovnice 39, 544 77 Borovnice

Elektronicky na e-mail: obec@borovnice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Elektronicky datovou schránkou: 7qfa7cb

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

komu je žádost určena,

jaká konkrétní informace je požadována,

kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

*Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

*Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

Osobně na Obecním úřadě

Poštou na adresu: Obecní úřad Borovnice, Borovnice 39, 544 77 Borovnice

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,

krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

*Sazby za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí Obec Borovnice na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.

*Formuláře

Žádost o poskytnutí informací

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení

Vzor licenční smlouvy

*Poskytnuté informace

Odpoved_01_2019

*Výroční zprávy o poskytování informací

Vyrocni_zprava_zak_c106_1999