Splašková kanalizace a ČOV - informace o stavbě

Autor: Ing. Josef Bušák <busak@borovnice.cz>, Téma: Borovnický zpravodaj, Vydáno dne: 26. 08. 2014

V tomto článku budeme poskytovat informace o stavbě. Aktualizace k 11.12.2014Ukončeným výběrovým řízením a podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem jsme předali potřebné dokumenty nutné pro podpis Smlouvy o přidělení dotace. Vzhledem ke schválenému harmonogramu postupu prací bylo dne 19.6.2014 předáno staveniště. Práce firma STAVOKA zahájila na ČOV, kde došlo ke „štětování“ a ke dni 25.8.2014 byla předána základová spára. Další pracovní četa pokračuje v hloubení a pokládání kanalizace od Suchardových směrem k Novákovým. Kanalizace zde dosahuje hloubky více jak 4,5 m. V obci probíhají také inženýrské činnosti spočívající v sepisování smluv na realizaci přípojek. Jedná se o smlouvy mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem přípojky (právo provést stavbu).

 


V pondělí 1.9.2014 byla na Obec doručena smlouva o poskytnutí dotace ze SFŽP na kanalizaci. Smlouva bude projednána na zasedání zastupitelstva 5.9.2014. Po jejím schválení zastupitelstvem a podpisu starosty obce již budeme žádat o proplacení prvních faktur. 

Smlouva o poskytnutí podpory byla schválena na zasedání zastupitelstva dne 5.9.2014 a podepsána 15.9.2014. Obec Borovnice tak získá dotaci ve výši 2.075.278,88 Kč z národních prostředků a 35.279.741 Kč z EU. Dále bude obci poskytnuta půjčka ve výši 4.150.557,77 Kč splatná 10 let a úročená 1%.

V obci na budování kanalizace v současné době pracují 3 pracovní čety. První četa dokončila včera propojení mezi ČOV a kanalizačním řadem, druhá četa pokračuje v budování kanalizace u Novákových a třetí buduje kanalizaci od čerpací stanice u Měšťanových. V pátek by se měla výstavba kanalizace dotknout i silnice III. tř. a mělo by dojít ke vstupu do vozovky u Štilcových. Provoz bude řízen kyvadlově, zatím bez semaforů. Na silnici je již vyznačeno umístění kanalizačních šachet.  Další skupina pracovníků by měla budovat přečerpávací šachty, které jsou již také vytyčeny.

 


  V současné době je nutné vzhledem k provádění stavebních prací přímo ve vozovce věnovat zvýšenou pozornost při průjezdu staveništěm. Práce pokračují u Novákových, je hotov protlak pod komunikací u Špatných. Pokud se s výstavbou kanalizace stavba dostane do blízkosti , kde je uvažována realizace přípojky bude kontaktován majitel nemovitosti. A na základě vzájemné dohody bude provedeno umístění odbočky na hlavním řadu. Na webových stránkách zveřejníme také ceník materiálu a služeb, který bude nabízen občanům realizační firmou. Bude pouze na nich, zda nabídky využijí.


Na stavbě došlo k propojení kanalizace od kravína až k ČOV. Na ČOV došlo k zabudování části technologie a byla dne s navezena vazba na zhotovení krovu na objektem ČOV. Na trase byly usazeny ČŠ pod Petrákovými, pod p. Zaplatílkem, u p. Rouče. Snahou realizační firmy bude dokončit výstavbu kanalizace na vyfrézovaných úsecích. Poté bude pokračovat výstavba na bočních stokách a to postupně od ČOV.

 


Stavební činnosti se v letošním roce chýlí ke svému konci stejně jako letošní rok. Na trase kanalizace zbývá vybudovat jedna čerpací stanice a to u Pokorných. V těchto dnech je prováděn protlak u kravína. Poté by mělo dojít pokud to počasí dovolí k propojení kanalizace. Začalo budování odbočky u Radimských. Práce budou probíhat do konce týdne. Poté budou přerušeny a obnoví se až příští rok dle klimatických podmínek koncem ledna, začátkem února.