Vítejte na oficiálních stránkách Obce Borovnice okres Trutnov.
Menu

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 58 nalezených)

| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-58 |
Obecní úřad

Volby do Parlamentu ČR

Výsledky voleb v naší obci, zdroj ČSÚ.

 

 


Tisková zpráva | Autor: Ing. Josef Bušák | Vydáno dne 26. 10. 2013 | 1857 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Poskytování informací

Sazebník úhrad

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Zveřejňování informací provádí Obec Borovnice na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.

Sazebník úhrad


| Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 15. 09. 2013 | 8029 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Poskytování informací

Příjem žádostí a informace

  Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání ve vztahu k obci nebo jeho orgánům je možno na Obecním úřadu Borovnice, na adrese Borovnice č. 39, PSČ 544 77.

Podání je možno učinit osobně, poštou nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem, a to jak v záležitosti týkající se samostatné působnosti obce, tak v záležitosti týkající se výkonu státní správy.

Při osobním podání tyto písemnosti přebírá podatelna obecního úřadu, umístěná na uvedené adrese.

Obec je povinna vydávat potvrzení, vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak právní předpis.

Hospodaření obce upravuje ustanovení § 38 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Pravomoc zastupitelstva obce je upravena v ustanovení § 84 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce je upraven v ustanovení § 123 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce je upraven v ustanovení § 126 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu.

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoţo rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření obecního úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce, starosta.

Proti obecního úřadu při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, komisí učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoţo rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce, odporují-li zákonu nebo jinému právnímu předpisu, lze kdykoli podat ústně či písemně podnět na pozastavení tohoto opatření Ministerstvu vnitra ČR, a to prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 32 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.


| Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 15. 09. 2013 | 7315 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Poskytování informací

Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

 *Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím se podávají

1. Osobně: na Obecním úřadě:

pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00

středa 8:00-12:00 13:00-17:00

2. Telefonicky: pevná linka - 499 691 281

3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@borovnice.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obec Borovnice, Borovnice 39, 544 77 Borovnice

*Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

*Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě:

pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00

středa 8:00-12:00 13:00-17:00

Telefonické podání: pevná linka - 499 691 281

Poštou na adresu Obecní úřad Borovnice, Borovnice 39, 544 77 Borovnice

Elektronicky na e-mail: obec@borovnice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Elektronicky datovou schránkou: 7qfa7cb

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

komu je žádost určena,

jaká konkrétní informace je požadována,

kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

*Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

*Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

Osobně na Obecním úřadě

Poštou na adresu: Obecní úřad Borovnice, Borovnice 39, 544 77 Borovnice

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,

krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

*Sazby za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí Obec Borovnice na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.

*Formuláře

Žádost o poskytnutí informací

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení

Vzor licenční smlouvy

*Poskytnuté informace

Odpoved_01_2019

*Výroční zprávy o poskytování informací

Nejsou vloženy žádné zprávy


Tisková zpráva | Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 15. 09. 2013 | 6144 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Poskytování informací

e-podatelna

 Adresa e-podatelny:

e-podatelna@borovnice.cz


| Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 15. 09. 2013 | 6107 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Obecní úřad

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 


| Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 05. 09. 2013 | 10513 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Obecní úřad

Komise a výbory

Zastupitelé:

Finanční výbor: Ing. Lucie Bartošová

Kontrolní výbor: Pavel Votoček

Výbor životního prostředí: Martin Vočka

Správce webových stránek, tvorba zpravodaje: Martin Kühnel

Sociální výbor: Hana Votočková

Zápisy ze zasedání zastupitelstva, tvorba zpravodaje: Bohuslava Hrdinová


| Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 05. 09. 2013 | 5890 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Obecní úřad

Starosta a místostarosta

Starosta:

Eva Tajbrová, uvolněná

Místostarosta:

Martin Vočka, neuvolněný


| Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 05. 09. 2013 | 8318 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Obecní úřad

Místní poplatky

V obci se vybírají tyto poplatky:

- Poplatek ze psů

- Poplatek za užívání veřejného prostranství

- Poplatek ze vstupného

- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- Poplatek za hrobové místo

Podrobné informace o místních poplatcích naleznete ZDE

Poplatky lze platit hotově na Obecním úřadě a nebo elektronicky převodem na bankovní účet.

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 25727601/0100

Jako Variabilní symbol použijte Číslo popisné a do poznámky napište o jaký poplatek se jedná. 


| Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 05. 09. 2013 | 7153 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Obecní úřad

Kontakt

Obecní úřad Borovnice

Borovnice čp. 39

544 77 BOROVNICE

telefon: +420 499 691 281

FAX: +420 499 691 037

web: http://www.borovnice.cz

e-mail: obec@borovnice.cz

datová schránka: 7qfa7cb

elektronická podatelna: e-podatelna@borovnice.cz

bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Nová paka

číslo účtu: 25727601/0100 - běžný účet


| Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 29. 08. 2013 | 20983 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Vyhlášky a nařízení

Platné vyhlášky a nařízení zastupitelstva Obce Borovnice

Zde naleznete obecně závazné vyhlášky vydané zastupitelstvem Obce Borovnice.


Tisková zpráva | Autor: Ing. Josef Bušák | Vydáno dne 08. 07. 2013 | 7456 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Obecní úřad

Czechpoint informace

 


Tisková zpráva | Autor: Ing. Josef Bušák | Vydáno dne 26. 06. 2013 | 5367 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

 


Tisková zpráva | Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 26. 06. 2013 | 7071 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Obecní úřad

Kanalizace

Pro občany máme jednu příznivou zprávu. Projekt Obce Borovnice na vybudování kanalizace a ČOV byl schválen.


Tisková zpráva | Autor: Ing. Josef Bušák | Vydáno dne 07. 05. 2013 | 1700 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Obecní úřad

Možné omezení spojů od 9.6.2013

Společnost OREDO navrhuje  z důvodu snížení nákladů omezení dotování některých spojů na území kraje. Naší obce se týká omezení dotování spoje Jilemnice - Hradec Králové a Hradec Králové - Jilemnice s odjezdem z Hradce Králové ve 10:08 příjezdem do Jilemnice v 11:05 a spoje s odjezdem z Jilemnice ve 13:05 a příjezdem do Hradce Králové v 15:05.


Tisková zpráva | Autor: Ing. Josef Bušák | Vydáno dne 17. 04. 2013 | 1370 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-58 |

Z úřední desky
Kalendář akcí

21. 3. 2020 Dětský maškarní bál

21. 3. 2020 Maškarní pro dospělé

Větrný mlýn Borovnice

Více informací najdete po kliknutí na odkaz níže.

Větrný mlýn

Geoportál Obce Borovnice
Malované mapy
FACEBOOK

Obrazek

RSS kanál
Elektronická podatelna
e-podatelna@borovnice.cz

Informace o provozu elektronické podatelny.
Foto dne
Oslavy konce 2. světové války
Oslavy konce 2. světové války
zobrazení: 2077
známka: 2.00
Inzeráty
Nejsou žádné inzeráty.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Layout freestyle2008o vytvořil (c) Jakub Víšek. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server ADMINISTRACE